SK Tim PKK Kelurahan Jati

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN JATI

KECAMATAN MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 004 TAHUN 2009

TENTANG

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )

KELURAHAN JATI KECAMATAN MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO

PERIODE TAHUN 2009 – 2014

 

 

 

 

KEPALA KELURAHAN JATI KECAMATAN MAYANGAN

KOTA PROBOLINGGO

 

MENIMBANG         : Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 2

Tahun 2002 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Probolinggotahun 2002 – 2005 guna mengoptimalkan dan mengintensifkan kembali Gerakan PKK menjadi Gerakan yang luas, menyeluruh dan melibatkan keseluruhan anggota masyarakat perempuan, maka untuk mengoptimalkan kepengurusan Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo perlu ditetapkan kembali Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Kelurahan Jati.

MENGINGAT          : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

2. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Hak Asasi Manusia.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan

Pemerintah Pusat dan Propinsi.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53

Tahun 2000.

5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2001

6. Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan               :

PERTAMA               : Keputusan Lurah Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tentang Tim

Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Periode 2009 – 2014.

KEDUA                     : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan

kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Tahun 2009 – 2014 yang nama –

namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

 

 

 

KETIGA                    : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana

dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini, bertugas untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan gerakan masyarakat yang dimotori oleh kaum perempuan yang tertuang melalui 10 Program Pokok PKK.    

KEEMPAT               : Segala pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Tim Penggerak Pemberdayaan

Dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) diperoleh dari :

  1. Bantuan dari APBD Kota Probolinggo.
  2. Bantuan dan usaha lain yang sah serta tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA                   : Dengan berlakunya berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Lurah Jati No

mor 02 Tahun 2003 Tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) periode tahun 2007 – 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM                  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

terdapat kesalahan aka diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

 

Ditetapkan di     : Probolinggo

Pada Tanggal     :

 

 

KEPALA KELURAHAN JATI

KECAMATAN MEYANGAN

   KOTA PROBOLINGGO

 

 

      DJOKO RUDIYONO

               P e a n a t a

           NIP. 050 025 502   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )

KELURAHAN JATI KECAMATAN MAYANGAN

KOTA PROBOLINGGO

Tahun 2014 –  2019

 

 

NO

KEDUDUKAN DALAM TP PKK

NAMA

1 Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan

Wakil Ketua TP PKK Kel. Jati

Sekretaris I

Bendahara

Ny. Tutik Hariyani M. Rapi’i

Ny. Naning Nur Setyowati Sunarko

Ny. Ummi Khaula

Ny. Wiwik Idayati

2 Kelompok Kerja I

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Anggota

 

Ny. Hartini Fauzi

Ny. Hermiati

Ny. Ciplis

Ny. Lim Sutoko

Ny. Indah

3 Kelompok Kerja II

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Anggota

 

Ny. Sukirman

Ny. Surtiani

Ny. Guntono

Ny. Suradi

Ny. Siti Badriyah

4 Kelompok Kerja III

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Anggota

 

Ny. Nunik Abdullah

Ny. Winarni Basuki

Ny. Siti Maimunah Suyono

Ny. Suciati Slamet

Ny. Sunaryati Safari

5 Kelompok Kerja IV

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Anggota

 

Ny. Maryati

Ny. Supa’at

Ny. Bambang

Ny. Misnanik Abdullah

Ny. Soedjoko

 

          LURAH  JATI

KECAMATAN MAYANGAN

   KOTA PROBOLINGGO

 

M. RAPI’I,S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19630804 198711 1 007